CƠ HỘI THỰC TẬP & LÀM VIỆC TẠI VỊ TRÍ LẬP TRÌNH & THIẾT KẾ VIÊN TẠI ENABLECODE

Enablecode is a software company that only employs programmers with disabilities. The company is specializing in website programming, mobile programming iOS/Android, window phones.

Enablecode’s vision is to transform the way Vietnamese society sees the disabled: “we will do this by proving how well we can deliver services and run a strong business. Our ambition is not small – we aim to transform the way Vietnamese society views the 15 million disabled people in the country, by showing our success story.”– said Enablecode’s CEO.

At Enablecode, we have a talented team of disabled programmers & designers. Our project managers are British and have over 30 years of experience in the software development and deployment industry, working for many large international companies, around the world.

Working Benefits:

 • Flexible with working at the office & at home
 • Opportunities to:
  • work at a multinational environment
  • work with foreign clients & large IT organisations in Vietnam
  • work with Enablecode’s talented computing experts
 • Training courses to improve IT, English & Soft skills.

Employment requirements:

 • Passion with IT
 • Willing to accept new challenges with Enablecode’s attitude of “Everything is possible!”
 • Capability to:
  • collaborate with colleagues for group projects
  • follow instructions
  • pay attention to details
  • communicate in English (if possible)
  • meet deadlines & quality standards
  • use IT software effectively for communication & task performance
  • IT skills (it’s not compulsory for candidate to have all of the following IT skills): WordPress, CSS, PHP, HTML, JavaScript, MySQL, etc.
  • Design skills (it’s not compulsory for candidate to have all of the following IT skills): Adobe Photoshop, AI – Adobe Illustrator, Adobe Premiere, v…v..
To apply & become a member of Enablecode, please do not hesitate to contact us via vy@enablecode.vn

Enablecode là một công ty CNTT mà chỉ tuyển dụng người khuyết tật. Công ty chuyên về thiết kế & lập trình website, phần mềm di động.

Tầm nhìn của Enablecode là thay đổi việc nhìn nhận của xã hôi Việt Nam về người khuyết tật: “chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng cách cung cấp các dịch vụ và vận hành một doanh nghiệp vững mạnh. Mục đích của Enablecode không nhỏ – chúng tôi muốn thay đổi cách nhìn nhận của xã hội Việt Nam đối với 15 triệu người khuyết tật, bằng cách cho họ thấy được sự thành công của Enablecode” – Giám đốc điều hành của Enablecode.

Tại Enablecode, chúng tôi có một đội ngũ nhân viên thiết kế và lập trình viên tài năng là người khuyết tật. Quản lý dự án là người Anh và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và cài đặt phần mềm; và đã làm việc tại nhiều công ty quốc tế trên thế giới.

Quyền lợi:

 • Linh hoạt trong việc sắp xếp làm việc tại văn phòng hoặc tại nhà
 • Cơ hội được:
  • làm việc tại một môi trường đa quốc gia
  • làm việc với khách hàng nước ngoài, các tổ chức IT lớn tại Việt Nam
  • làm việc với các nhân viên khuyết tật tài năng của Enablecode
 • Tham gia các khoá đào tạo để nâng cao chuyên môn, kỹ năng về IT, tiếng Anh và kỹ năng mềm trong công việc

Yêu cầu công việc:

 • Có niềm đam mê với CNTT
 • Sẵn sàng chấp nhận thử thách mới với tinh thần “TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ” của Enableocde.
 • Có khả năng:
 • Làm việc nhóm với các nhân viên khác
 • Làm theo hướng dẫn
 • Chú ý đến chi tiết
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh (nếu có thể)
 • Đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng công việc
 • Sử dụng các phần mềm IT một cách có hiệu quả trong việc giao tiếp và công việc
 • Kỹ năng IT (không yêu cầu các ứng cử viên phải có tất cả các kỹ năng IT này): wordpress, CSS, PHP, HTML, JavaScript, MySQL, v..v..
 • Kỹ năng thiết kế đồ hoạ (không yêu cầu các ứng cử viên phải có tất cả các kỹ năng IT này): Adobe Photoshop, AI – Adobe Illustrator, Adobe Premiere, v…v..
Hãy nhanh chóng gửi CV của bạn đến vy@enablecode.vn để trở thành một thành viên của gia đình Enablecode.